Đêm trắng Ngũ Hành Sơn

|

Bạn cũ nay thành nhà sư
chùa trên cao gọi mây nhập thế
chuông ngân chao cánh Ngũ Hành Sơn
Đối ẩm
tinh trà năm cụm núi
lệ nến ròng ròng tâm sáp rọi
mắt đời, mắt đạo nhận tình ong.
Khuya thẳm
gió lùa sương trắng
bài liên ngâm gửi lại án thư
bước trần lụy xuống dần từng bậc đá
bóng bạn mờ đầu dốc phía Chân Như.

                                               TƯỜNG LINH