Độc thoại

|

Lòng nhàu như vạt cỏ
Rối bời ở ven đê
Và buồn như miếng vá
Trên áo người hát rong
Tuổi ba mươi đã chết
Cùng những bài ca vui
Để chiều nay đứng đợi
Một cơn dông cuối trời

                        PHAN CHÍ THANH