Đưa con về nhà ngoại

|

Tàu không đỗ bánh quê cha

Con ơi! Mỏng cánh tơ tà mẹ ru

Đông khô ai bỏ sa mù

Để duyên tình mẹ hoang vu căn phần

Thương con cúi xuống thật gần

Máu tim đông giá một lần đa mang

Con như chiếc lá mơ hoang

Cha say đuổi nắng trên ngàn bỏ quên...

                                                          H.MAN