Dương thần

|

Chiến tranh một thời ai nhớ ai quên
Rừng dương xanh tràn mênh mang gió hát
Lớp lớp sóng miên man bờ cát
Lặng lẽ chứng nhân: hai cội dương thần
Dương thần - dân thường
Binh sĩ, tướng quân đội rơm đội cát
Địa đạo căn hầm gốc dương, khóm lá
Bao vành khăn trắng cho rừng dương xanh
Bình Dương thâm nghiêm hai cội dương thần
Ngút ngàn rừng dương vương vương hương khói
Hy sinh. Không là chấm hết
Dưới cội dương già bật nhú những chồi non.

                                                        LÊ ANH DŨNG