Em và lục bát

|

“Ta cầm tuổi ngựa rong chơi
Bán rao ngày tháng để mà hờn em”*

Thì “em nguyên vẹn tấm chồng”
tháng ngày gỡ mối bòng bong để mà
Lỡ  bồi chi
hạt mưa sa
Cớ sao cành trúc la đà à ơi
Lỡ xưa
lạc nửa cuộc đời
Chừ!
vò võ
hứng
tả tơi giọt hờn
Người đi rao bán cô đơn
Còn không
một dáng xuân
hong cọng ngò?
Chạm vào day dứt câu thơ
Chòng chành rơi
giữa đôi bờ thực hư
Xin đừng vàng nữa hỡi thu
Heo may thổi lạnh,
lời ru không tròn
* Hai câu  thơ trong bài “Lục bát và em” của Nguyễn Tấn Ái

                                                                                         LÊ THỊ ĐIỂM