Ghi ở Mường Thanh

|

Ngày đã nắng lên Đồi chiến tích

Gió trải hương mùa tim tím sim

Cỏ hồn nhiên mượt qua gai thép

Họng pháo từng hồi ran tiếng chim.

                                 Đỗ Thượng Thế