Giá như

|

Giá như em ở đất này
Còn ta cứ lạc phía ngoài chân mây

Để không thấy gió tàn phai
Thôi tan giấc mộng của ngày hôm qua!...
Là thôi
Sắp rồi... hạt bụi tôi bay
Những gì không trọn kiếp này thì thôi
Là thôi - là hết - là rồi
Là không còn nữa mộng ngời thanh xuân.

                                                ĐYNH TRẦM CA