Giữa chợ nhớ lời thầy

|

Bao năm buôn bán chợ trời
Lấn chen rách áo, nhưng đời... còn may!
Là con chưa trả chữ thầy
Dẫu một, dẫu nửa... lòng này nên khuôn
Bảo là chợ lắm gian manh
Lề con, con giữ để lành ngày sau
Chữ nhân con đội lên đầu
Chợ đời thách trả giá cao. Chẳng mòng!
Áo lỡ bẩn, giặt lại thơm
Lòng dơ thẹn với nước trong trong nguồn
Lầm hàng rởm chẳng phải buồn
Buồn vì lầm phải nước sơn mặt người
Lá vàng cuối chợ nhòa rơi
Âm âm tiếng trống vọng thời hoa niên
Lời thầy giảng... khắc trong tim
Thầy ơi!
Như thể của chìm đời con.

                                            ĐỖ THƯỢNG THẾ