Gò Nổi ơi! Gò Nổi

|

Gò Nổi của tôi muôn đời vẫn vậy
Vẫn thanh gươm, tấc thép thành đồng
Vẫn nhịp cầu - nối hai nửa của hai sông
Cùng hợp nhất băng mình ra biển cả
Gò Nổi của tôi bao đời nay vẫn lạ
Từ con người tới bóng tre xanh
Cứ rầm rập trường chinh vó ngựa
Đồng lúa biền dâu dậy sóng bốn chân trời
Gò Nổi của tôi một góc Việt Nam
Cứ nhoi nhói đến nao lòng
           một bờ ao, một góc làng quê nội
Cứ thao thiết tiếng gà, tiếng chim cu gáy
Thuở mẹ ra đồng đội nắng đội mưa
Gò Nổi của tôi những người bạn vong niên
Chất trẻ cứ dài theo cánh đồng tháng chạp
Chất hào sảng của Hồ trường thúc gọi
Hễ ra đi là chắc chắn phải quay về
Gò Nổi của tôi đẹp đất đẹp người
Tới sợi chỉ cũng nặng lòng dâu bể
Tới cái kén cũng đốt mình thành lửa
Hâm tro tàn sôi máu thịt cha ông
Gò Nổi của tôi chưa đi đã nhớ
Điệu Vân Ly ai hát ở đầu sông
Để Hà Mật sụt sùi Ngâu tháng bảy
Khúc giữa Đông Bàn
                thương đứt ruột Vân Ly.

                                                      NGUYỄN TAM PHÙ SA