Hạt cơm

|

Mỗi ngày ăn hạt cơm thơm
Ngậm hương của đất rạ rơm nồng nàn
Ai người nấu chín mùa màng
Mà trên mái bếp ám vàng tuổi xuân. 

                            HUỲNH TRƯƠNG PHÁT