Hình như tình đã thôi nôi

|

Hình như đôi mắt lá răm
Của ngày xưa ấy đằm đằm nhìn tôi.
Hình như tình đã thôi nôi
Để cho câu hát mồ côi bên trời.
Hình như có tiếng mưa rơi
Ngàn xưa vọng lại
Bến đời buồn hoe.
Câu thơ tôi viết đã nhòe
Có con cuốc cuốc bên hè
Hình như…

                                    TỪ DẠ LINH