Hoài niệm xanh

VÕ KHOA CHÂU |

Bờm ngựa tàu cau
lưng trần mướt
trăng bụi

Tiếng ve treo ngước
ngọn gió ngược
hạ xanh…