Hơi mưa

|

Con đường sau nhiều đêm gió rụng
Một lần đợi tiếng chân mùa
Nuốt tiếng mưa câm
Một lần lá non trở sáng
Ngọn triều thức bên kia ngày  
Vầng mây dậy thì bến sớm
Sau nhiều chiêm bao
Cỏ ngây ngô rực biếc
Những đóa khát khao tươi thể ban đầu
Ai về ru nước mắt
Áp tay má ngoan hiền
Chìm sâu như sóng lặng
Thềm hiên nhà
Ngâm nắng hoa vạn thọ
Đẫm thắm hơi mưa mười sáu.

                                   ĐÕ THƯỢNG THẾ