Hồn thiêng sông núi

|

Tháng Ba
Chim lạc bay về Nghĩa Lĩnh
Trống đồng giục tới Phong Châu
Tháng Ba
Mạch đất cuộn trào
Mầm cây dâng hiến
Hổ phục voi chầu
Chim reo rung lá
Người đi trẩy hội
Hương tỏa
Quê thiêng
Tháng Ba
Vọng anh linh các vua Hùng
Trao cho con ngàn kiếm sắc dựng kín Biển Đông
Triệu chông thò cung nỏ giương khắp biên cương
“Lũ giặc xâm phạm... chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”.
Tháng Ba về
Nhớ mẹ Âu Cơ
Mớm dòng sữa Phù Đổng
Nâng bước con đi xẻ núi bạt đồi
Tháng Ba về
Vắp lại trổ hoa cung tiến
Còn hoa lòng con nung đỏ
Cháy mãi hồn thiêng
Sông núi ngàn năm...

                                                                        ĐÌNH QUÂN