Không đề

|

Mẹ ơi! con biết nói gì
Nước nguồn đâu dễ sánh bì mẹ tôi
Núi cao nhưng núi lở rồi
Cha ơi con xót cho lời ca dao
Nghĩa công nặng nhẹ bên nào
Bên nào cũng giọt máu đào mẹ cha
Áo cơm thân mẹ xót xa
“Nàng tiên nâu” hóa thân cha thế này
Trời cao ơi hỡi có hay
Tiếng con lạc giọng đất dày có nghe
Con chưa liếm lá đầu hè
Nhưng bao nỗi khổ còn nghe rụng rời
Đau buồn như trẻ mồ côi
Nằm mơ mái ấm xa rời tầm tay
Cha còn đây, mẹ còn đây
Cành tùng mục nát liễu gầy héo hon
Cha ơi con ước mỏi mòn
Thái Sơn kia có tiếng còn như xưa.

                                              NGUYỄN THỊ NGOAN