Không đề

|

Về thăm Trung Phước quê cha
Đại Bình quê mẹ, mắt nhòa lệ đau
Con về, cha mẹ còn đâu!
Mây vương đầu núi ngỡ màu khói hương
Mộ phần cha mẹ hai phương
Con xây riêng một từ đường trong thơ

                                                              TƯỜNG LINH