Khúc hát người vị vong

|

                                Kính dâng anh hồn liệt sĩ vị quốc vong thân
Ai tự trùng khơi thổi gió về
phải hồn giỡn biển sóng lầm điên.
Trăm năm ngờ rã chìm quên bóng
vẫn réo quanh thềm rợn nước nghiêng.
Ai hát câu hề đau biệt xứ
vô danh trầm bụi chốn u mờ
khuya nao linh khóc sầu quê cũ
trăng héo vườn sau lạnh chó tru.
Ai ? Và ai? Những hàng xương trắng
nhảy hú trên đường - thẳm máu câm.
Quay mặt là ai? Hình mất bóng!
Thây - đời ngăn nổi sức thuyền lên? (1)
Hồn huyết ngàn năm nuôi ý sống.
Anh linh Sử Lịch khắc bia lòng.
“Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm” (2)
Gầm thét muôn đầu sóng biển Đông…

                                                NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

(1): “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (đắm thuyền mới thấy dân như nước) - Nguyễn Trãi.
(2): “Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm”- thơ Lý Thường Kiệt.