Lỡ

|

Em về
thôi
lỡ duyên nhau
Chân
xiêu xiêu
bước
giọt sầu rưng rưng.
Tạ từ
thôi
 thế - người dưng
Anh về
vin
ngọn tầm xuân...
... rối bời.

                      HÙNG NGUYỄN