Lồng đèn

|

Chị Hằng cặm cụi
Vẽ vẽ tô tô
Bé Nga sà tới
Tròn mắt kêu: Ồ!
Lồng đèn đẹp quá
Lại nhiều nữa nhá
Cái nhỏ cái to
Đỏ xanh đủ cả
Ông sao, con cá
Kéo quân, lò xo…
Đang ngẩn cổ cò
Đứng nhìn chị vẽ
Bỗng Nga reo khẽ
A! Trung thu rồi…
Bé Nga giỏi thế
Hằng ngước lên cười
Cho em một cái
Rước đèn đi chơi!

                            NGUYỄN NGỌC HƯNG