Lục bát chân quê

|

Xanh rừng
Xanh biển
Xanh dâu
Thiên nhiên khéo chọn gam màu bình yên
Chi sơ bản thiện ngoan hiền
Công hầu danh lợi bạc tiền thành gian
Xinh em duyên dáng đảm đang
Một tay chèo chống giang san nhà chồng
Một tay nên ruộng nên đồng
Mồ hôi nhỏ xuống thành bông lúa vàng
Cứ gì nhung gấm đài trang
Phấn son diêm dúa điệu đàng mới nên
Cứ gì phải ngước nhìn lên
Dòng sông giã gạo sát bên cạnh nhà (*).

                                        PHAN THÀNH MINH
                            (*) dùng sức nước giã gạo