Lục bát tháng giêng

|

Em không về nữa tháng giêng
để cho sợi nhớ rơi nghiêng mái chiều
Cạn ngày chưa cạn thương yêu
mấy mùa hoa cải đìu hiu ngóng chờ
Lòng buồn gieo lệch vần thơ
để câu lục bát thẫn thờ em ơi !
Mưa giăng giăng chéo góc trời
hoa cau rưng rức lặng rơi bên thềm
Còn xuân mà chẳng còn em
anh ngồi hớp cạn khát thèm tháng giêng.

                                            NGUYỄN CƯỜNG