Mã Pì Lèng

|

Ngựa leo dốc
    bờm dựng ngược
        chồn chân
           thở dốc
             rộc
Mã Pì Lèng
     đá mọc cây
          khe nghiêng
             ngằn ngặt
               điếng
Mã Pì Lèng hốc thở đá nằm nghe
Dòng Nho Quế cô đơn nguồn xa hút
Mưa không về mùa không thay lá trút
Đất khó nghèo cây chẳng dễ lên xanh
Mã Pì Lèng đoạn đèo núi chín khoanh
Gan sức trẻ khoét tung nghìn mỏm đá
Đường Hạnh Phúc vắt nghiêng trời đất lạ
Hoa bắp nồng cạn chén rượu nhẹ lâng
Mã Pì Lèng!
Mã Pì Lèng!
Chớ mỏi gối chồn chân...

                                                                   ĐÌNH QUÂN