Mây cố quận

|

Ngàn năm mây trắng còn bay
Vân du hà xứ đêm ngày thế sao?
Tháng cùng năm tận tiêu dao
Đồng xanh mây trắng phương nào gọi mây.
Trời riêng lẻ bóng xuân đầy
Áo hoa gửi lại trời tây bẽ bàng.
Ngàn năm mây trắng mang mang
Biết mai gió sớm mây ngàn về đâu
Nhớ ai mây trắng bạc đầu
Hỡi mây cố quận vẫn màu nguyên sơ.

                                           HOÀNG QUY