Mây xưa

|

Cả đời làm cỏ
với quê
Làm ông Tây
cũng cơn mê
thôi mà
Làm sao thay được
cây đa
Mây trôi bến khác
vẫn là
mây xưa

NGUYỄN HÀN CHUNG