Một thoáng vô thường

|

Trăm năm cát bụi anh về
Trả trần gian thoáng đê mê vô thường
Trăng sao cuộc mộng miên trường
Đành thôi với Huế, sông Hương bạc lòng
Xanh dày ly rượu trăm năm
Cỏ xa xót úa, sầu thăm thẳm mình
Ví dù sỏi đá lặng thinh
Với ai một kiếp hương tình liêu trai
Bây giờ một chút hồng phai
Hư không ngày rộng tháng dài hư không
Chiếc hôn sợi khói vẽ vòng
Vừa đây da thịt đã trong ảo hình
Trăm năm cát bụi viễn trình
Buồn em trinh nữ, giật mình cỏ non...

                                                LÊ THÀNH VĂN