Mùa gặt

|

nằm bên bóng hoàng lan lòng bỗng mới
tiếng ai cười lấp lánh lúa sân phơi
và gió chọn thêm cánh vàng sắc bướm
điểm hai hàng chuối nước dáng ong tươi.

                                        NGUYỄN ĐÔNG NHẬT