Mùa trung du

|

Khóc bằn bặt những đồi sim chín
Lời âm u của gió
Lời vang động của trăng
Ngày trung du níu tôi vào nhớ
Em xanh cỏ non ngực trần chúm chím
Mắt nhìn hôn mê
Mùa trung du sà chân xuống tóc
Có hay đâu từ thuở trước tôi về
Từ thuở trước tôi về chân lấm
Sông không xanh mà người trong tranh
Bờ lau lách nuôi tiếng chim bìm bịp
Cũ như lòng thốt tiếng trăm năm
Đành quên gọi bóng đò xưa úp mặt
Để trung du tím tái cội sim lòng
Buồn một tiếng mà thưa hai tiếng
Tôi xa rồi
Em kịp níu
tôi không…

                                    TỪ DẠ THẢO