Mỹ Sơn

|

Thời gian trườn đỉnh tháp
Gạch đá chừng cũng rêu
Mây quảy ngày qua núi
Trăng ngày pha ánh bạc
Lấp ló đỉnh sa mù
Điệu Chăm chừng mòn mỏi
Lắt léo nhịp phiêu du
Lối về quay quắt nhớ
Trống hoắc lòng bàn tay
Chừng như chiều đã rượu
Chếnh choáng hồn mây bay.

                                ĐÔNG PHƯỚC HỒ