Ngày ấy xa em

|

Kể từ con nước về xuôi
Em mang một nửa hồn tôi
mây trời
Ngực đau tim thắt rã rời
Tiếng cười em vọng ngang đời bão dông.

                                            NGUYỄN MIÊN THƯỢNG