Ngồi đây

|

Ngồi đây, đếm những sợi râu
Sợi nào lún phún để sầu vì em?
Ngồi đây, gió thổi qua thềm
Tóc anh bạc trắng mà em đâu rồi?
Ngồi đây, chỉ một ly bôi
Rượu nồng đắng ngắt, bồi hồi nhớ xưa!
Ngồi đây, trong buổi chiều mưa
Giật mình mới thấy chưa bưa cõi lòng.
Ngồi đây, trong buổi chiều đông
Mà sao cứ ngỡ bão dông năm nào?
Ngồi đây, với những khát khao
Âm ba vô lượng khi nào hợp duyên?

                                            NGUYỄN HỮU CÁN