Nhớ

|

Nhịp cầu Ô Thước đa mang
Sông Ngân đã biết lỡ làng dòng trôi
Ngửa tay hứng giọt mưa trời
Nghe thương nhớ quá một đời tóc mây.

                                                          Huỳnh Ngọc Sáu