Như chiêm bao

|

Còn không em? Hỡi kiêu sa!
Còn không tôi? Hỡi tài hoa thuở nào!
Chiêm bao... Ừ thực... chiêm bao

                                    ĐYNH TRẦM CA