Nói với gió

|

rét vừa thất thủ hôm qua
cây chan chứa nắng muốn già hơn xuân
cũng là ngọn gió trầm luân
hết gieo bão nổi lại tần ngần đi
mùa xuân mới đến mà chi
đã xa lăng lắc như khi chưa về
vẫn còn cúng xóm bên tê
cô hồn lãng tử đang mê hát hò
có con thuyền giấy buồn xo
bao nhiêu vàng mã gởi tro lụy phiền
ra giêng
ừ đã cuối giêng
nửa chừng xuân
chút niềm riêng sang hè.

                                    NGUYỄN TẤN SỸ