Non nước

|

Nước non non nước xanh rì
Đêm xưa kinh nhuộm lời gì ở đây
Nhân gian cầm ở trên tay
Nghe như tiếng mõ gõ đầy bờ môi
Nước non non nước người ơi
Lời treo vách đá ý phơi ngũ hành
Đường xuống âm phủ quanh quanh
Nẻo lên thượng đế chòng chành trong tim
Nước non nhớ nước non tìm
Đôi bờ nhũ thạch bìm bìm bò qua
Lời rêu kinh nhuộm cà sa
Tình ơi đừng nhuộm phôi pha cửa chùa
Nước non non nước nắng mưa
Còn vương bụi đá ngày xưa vai gầy
Mỗi lần về nhớ nơi đây
Cầm tay non nước xanh đầy nước non

                                HUỲNH TRƯƠNG PHÁT