Nương đám mây lành

|

Hồn nương theo đám mây lành
Nắng lên chuỗi ngọc hóa thành khói sương
Quán chiếu sâu, lý vô thường
Có không như giấc mộng trường xưa xa
Thọ trì Diệu Pháp Liên Hoa
Độ qua khổ nạn Phật Bà Quan Âm
Khai ân Tứ Vô Lượng Tâm
Hoa lòng vừa nở muôn ngàn cánh sen.

                                                      ĐÌNH QUÂN