Phép giao thừa

|

Úp thúng thổ nia
cời tro xới lửa…
này là đốt
vía không xanh
duyên đành hanh cỏ úa
Này là đốt
tiếng mọt xay khuya
chiếc bóng chấm than vách tường
điệu vạt sành run run mướt lạnh
Này là đốt
đêm trắng vảy gầu
đêm gãi rát mưa thâu
mặt mắc váng ủ ê mỏi mệt
Này là đốt
những bầm dập không lời
quay chuồn chuồn sấp ngửa
những dở chắc dở lép
thực hư tấm cám phôi mày
những chan chát trận người sàng sảy…
Này là đốt
đốt là đốt… tống cựu đang là
ta mã đáo trước thềm tuổi mới
nghinh tân ngời ngợi
phép-giao-thừa nghe nước trào vại chum.

                                           ĐỖ THƯỢNG THẾ