Quê nhà

|

Hỏi quê
đấy có phải nhà?
chân đi muốn biết đường là nơi đâu.
xuống đồng
mặc áo trẻ trâu
thuộc lòng nghé ngọ gọi châu chấu về.
Hỏi nhà
có phải là quê?
cỏ tranh xanh khói cơn mê ban chiều.
Ở đâu
chao một cánh diều
ở đâu đó có tiếng tiêu hớp hồn.
Chân đi
để lại đường mòn
không đi nữa, gửi linh hồn sơn khê.
trăm năm một lối trở về
là hôm ta bảo chính quê là nhà.

                                            NGUYỄN TẤN SĨ