Rêu quê nội

|

Bám đời ta vào rêu
Bám đời rêu vào đá
Xa quê, thành người lạ
Riêng rêu vẫn chung tình
Ơi quê nội rêu xanh
Rót chiều nay giọt lệ
Trắng chiều nay mây đi
Đốt chiều nay khói tỏa…
Khắc màu rêu vào ta
Loang một trời thơ dại.

                                            CHU THỤY