Thác tóc

|

Thác Pasi (*) giữa đại ngàn
Ai đem sợi tóc mà ràng buộc nhau
Rừng sâu tượng đã bạc đầu
Trong từng thớ gỗ đỏ màu Tây Nguyên.

                                                              HUỲNH TRƯƠNG PHÁT

 (*)Pasi: Thác tóc