Tháng mười

|

Trải niềm vui mẹ
Lên ruộng bậc thang
Cuốn chiếu lúa vàng
Gánh về no ấm.
Thang trời lạ lẫm
Ngày bước lên ngày
Rạng rỡ đường cày
Mồ hôi mặn chát.
Thân cò thân vạc
Dời núi lấp sông
Triệu triệu đóa hồng
Theo chân em bước.
Lời chưa nói được
Lời của mai sau
Vinh hiển sang giàu
Về theo con nước.
Gửi lời thệ ước
Qua tiếng khèn môi
Lửa lựu thắp trời
Tháng mười đang chín.

                    PHAN THÀNH MINH