Thầy tôi

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

Mưa ngập úng
Nắng khô ran
Thầy tôi!
Không nỡ
Bỏ làng mà đi

Nơi nhàn hạ
Dễ thu - chi…
Đất cằn cỗi, sao lại vì?...
Thầy ơi!
Sáng lên lớp
Chiều lên đồi
Tâm và lực
Đổ mồ hôi
Mùa màng!

Bao lứa cây
Cắm xuống làng
Lời thầy giảng…
Cội rễ càng sâu thêm

Ngỡ từ trang sách mọc lên…