Thu phân

|

Trở về lạc ngõ xưa đi
Vần thu chạm ý cổ thi lạnh hồn
Người về từ bến Sài Gòn
Trải buồn theo sóng Thu Bồn lượn trăng
Nguồn cao chớp rạng mấy lằn
Mưa che Hòn Kẽm, mây giăng sông Hoài
Người còn ai để cùng ai
Nghe mùa thả gió ngân dài tiếng thu.

                                                        TƯỜNG LINH