Tiếng tơ đồng

|

Tôi đi tìm tiếng tơ đồng
Dưới mưa, dưới nắng nỗi lòng ai hay
Bao nhiêu gian khó đêm ngày
Cầu mong sẽ hết đắng cay cuộc đời
Nhưng mây theo gió về trời
Còn tôi cô độc bến đời vắng em
Tiếng tơ đồng ấy xa thêm
Vọng về nỗi nhớ từng đêm chạnh lòng
Ví dầu mấy nỗi long đong
Ầu ơ câu hát mấy vòng bão dông
Chiều nay dừng bước bên sông
Tiếng tơ đồng ấy nỗi lòng em ơi
Thì ra trong cõi rong chơi
Dẫu cho khắp nẻo phương trời đó đây
Không bằng một phút tình say
Tiếng tơ đồng ấy lòng này quyện nhau.

                                                    TẤN THÀNH