Tìm mộ bạn

|

Lời chuông vọng thấu cõi âm
Nắm xương vô định bạn nằm nơi đâu
Khói nhang phảng phất trên đầu
Lời người khấn có thấm sâu đất lành?
Bạn nằm từ thuở chiến tranh
Đầu sông ngọn suối thác gành chung chiêng
Sống khôn, mong bạn thác thiêng
Nhập về đây, thỏa niềm riêng cõi người
Mắt nhòa mẹ khấn khắp nơi
Lửa nhang khóc bạn đầy vơi vơi đầy
Mau về, ơi bạn về đây
Cho vơi bớt những tháng ngày cách xa!

                                                     LÊ THÀNH VĂN