Tình

|

Tình có lỡ còn em đi nửa bước
Trăng có tàn chưa hẳn nhạt phai
Ai dám bảo mất rồi hay lại được
Khi xa nhau con mắt hóa đêm dài.

                                  VẠN LỘC