Trọn sông

|

Ngày về nhìn mặt con sông
Bèo mây tan hợp bão dông… vẫn đầy
Thác gầm rều rác cỏ cây
Lặng trôi qua những mặt ngày hư hao
Gởi đời chút sóng lao xao
Chút phù sa ngọt xanh vào cỏ cây
Vốc tay bụm ngụm nước đầy
Mơ là sông chảy  ngọt ngày phù sinh.

                    THÁI BẢO - DƯƠNG ĐỲNH