Trong đêm mùa hạ

|

Có đàn đom đóm nhỏ
Đốt đuốc đi tìm nhau
Chỉ sợ đêm qua mau
Thời gian yêu chẳng đủ
Có ngôi sao mất ngủ
Nhìn bóng tối nghi ngờ
Phải qua mốc 0 giờ
Là bước sang ngày mới?
Một xa hai mong đợi
Cùng năm bảy tỏ mờ
Có gì không sáng tối
Soi khóc cười lơ mơ
Buồn rút ruột tằm tơ
Nhớ giăng mùng con nhện
Sông vẫn sông một bờ
Mặc ai đi ai đến
Đã khuôn tài khuôn mệnh
Sao còn vi - vô vi
Sấp ngửa đôi bề trắng
Có gì không có gì…

                        NGUYỄN NGỌC HƯNG