Trường xuân tứ tuyệt

|

              “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”
               (Lý Thường Kiệt)

Vương tướng Bắc xâm run
trước một bài tứ tuyệt
thơ đắp lửa phòng tuyến sông Như Nguyệt
vun cao sức nóng hỏa thành
“Nam quốc sơn hà” vòi vọi
ba vần thơm ngát sử xanh
Người đã viết bốn câu trên giấy
hay trên soái kỳ, đốc kiếm, thanh tre…
thì lực bút cũng chuyển thành sấm dậy
sông núi, đất trời, biển đảo cùng nghe.
Người đã viết bốn câu bằng tiếng máu
bằng hành khúc quân dân hợp tấu
nung lửa quyết sinh lên ngọn biếc thành thơ
ánh thép hùng văn
dũng mãnh vô bờ!
giặc cường bạo phải vứt cờ xếp giáo
tiếng thơ ngân dài phương cảo
dài theo tuổi nước trường tồn
sử hồng máu rực nét son
Tổ quốc trường xuân bài tứ tuyệt!

                                               TƯỜNG LINH