Tự hỏi

|

Con còng tự mình vẽ trên cát trắng
Những nét ngoằn ngoèo phức tạp rối ren
Con người tự mình tạo ra bi kịch
Rồi buồn thương đau khổ chán chường
Tôi tự hỏi:
Nếu cuộc đời không còn bi kịch
Các nhà văn khi ấy sẽ làm gì?!

                                        PHAN CHÍ THANH