Tuổi lá

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

Sớm mai sương dải lụa
Nắng từng đàn thiên di
Vườn chong muôn nụ lửa
Gió đằm hương đương thì

Rộn rực xanh tuổi lá
Chim thốt niềm đam mê
Mắt ai tươi ngời lạ
Hồn mãn khai bộn bề

Vết tim chừng chồi lộc
Trang giấy trong ngưng mùa
Chắt từ hương cỏ biếc
Ra câu hồn nhiên mưa…